ZATEPLENÍ STŘECH » Proč, jak a čím?
ZATEPLENÍ STŘECHY (proč, jak a čím?)

Co nás čeká a na co se připravit?

Doba, kdy otázka spotřeby energie byla jen otázkou každého z nás a našich finančních možností, a bylo jen na našem rozhodnutí, kolik energie spotřebujeme, se stala minulostí. Dnes je to otázka celé společnosti a na úspory energie je, ve společnosti obecně, kladen důraz ve všech směrech.  Ne jinak tomu je i u energetické náročnosti budov.

Proto byla dne 19. 5. 2010 Evropským parlamentem a Rady schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Směrnice zavazuje členské státy, aby od 31. 12. 2020 byly všechny nové budovy realizovány s téměř nulovou spotřebou energie. Nová současná výstavba bude tedy výhradně nízkoenergetická s postupným přechodem ke stavbám tzv. pasivním.

Má tedy v současné době smysl stavět domy, jejichž tepelně technické parametry budou již za 8 let nevyhovující?! Jsme přesvědčeni, že nemá.  Rovněž s přihlédnutím ke stále rostoucím cenám energií je téměř nezbytně nutné k nastávajícím požadavkům přihlížet již dnes a v případě stávajících, starších, staveb se maximálně snažit o co největší snížení energetické náročnosti domu.

Z grafu níže je patrné, že teplo tvoří více než polovinu celkové spotřeby energie každé domácnosti. Základním předpokladem energeticky a ekonomicky nenáročné budovy je tedy snížení nákladů na vytápění, ale hlavně také snížení úniku tepla z objektu.

 
Jak je na tom střecha?

Z obrázku je patrné, že střecha domu tvoří, vedle oken, dveří a stěn, nezanedbatelný podíl na úniku tepla a proto by mělo být zateplení střechy součástí každého komplexního řešení zateplení budovy. U novostavby je to samozřejmý předpoklad a musí jej řešit projekt. U dodatečného zateplení a rekonstrukcí stávajících budov se toto však často děje bez projektu a mnohdy způsoby, které mohou sice tepelně technické parametry střechy dočasně vylepšit, ovšem z pohledu možného rizika následné kondenzace vodních par v konstrukci, zapříčinit těžko a nákladně odstranitelné škody v podobě plísní a hniloby dřevěných konstrukcí, zvlhlé tepelné izolace a interiérových podhledů.

Zateplení střešní konstrukce je proto nutné konzultovat s projektanty a odbornými firmami a zateplení provézt na základě projektu a technických výpočtů, a za dodržení všech potřebných aplikačních zásad.

 

Jak  a čím střechu zateplit?

Záleží na konkrétním typu stavby, a také, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci. Rekonstrukce mohou mnohdy představovat různé technické limity. V zásadě však máme dvě, resp. tři možnosti zateplení střešní konstrukce - směrem do interiéru nebo, naopak, do exteriéru, příp. kombinace obou způsobů. V současné době je nejvíce rozšířen způsob zateplování směrem do interiéru minerální vatou, tzn. mezi krovy a pod krovy. Nový, progresivní způsob zateplení střešní konstrukce je pak směrem do exteriéru, tzn. nad krovy.

Hlavní nevýhodou prvního uvedeného způsobu je to, že minerální vata, díky svým izolačním vlastnostem a požadavkům normy nemůže být, téměř v žádném případě, aplikovaná pouze mezi krokve, nýbrž musí být instalována i pod krokve, což má za následek nutnost vybudování dalších podpěrných konstrukcí a celkové zmenšení podkrovních prostor. Zmenšení prostor je zvlášť patrné v případě přiznaných šikmin v podkrovním interiéru. Tuto problematiku si velmi uvědomují výrobci tepelných izolací a snaží se vyrobit izolaci s co nejlepšími izolačními vlastnosti a tím maximálně zmenšit potřebnou tloušťku izolantu. V současné době mezi takovéto materiály patří tvrdé polyuretanové, resp. polyizokyanurátové izolační panely s označením PIR izolace. Tyto panely přináší významné technické výhody, a proto se hodí především pro nadkrokevní aplikaci.

Tento způsob aplikace je vhodný především pro novostavby a rekonstrukce střech, kdy investor plánuje výměnu krytiny. Ovšem, díky širokým možnostem použití PIR panelů, mohou tyto přinést velké výhody a maximální efekt i těm majitelům domů, kteří plánuji zateplit střechu, avšak nehodlají zasahovat do střešního pláště shora, nebo pro typy střech, kdy by došlo nadkrokevní aplikaci ke zbytečnému zateplení plánovaných studených části střech. Tyto panely je totiž možno instalovat i pod krovy. Velkou výhodou v tomto případě je snadná a rychlá montáž, bez nutnosti montáže jakékoliv sekundární podpěrné konstrukce!

Abychom mohli porovnat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a izolantů, je nutné se na problematiku podívat nejprve z pohledu čísel a přihlédnout k předpokládaným požadavkům na tepelně technické hodnoty prostupu tepla „U“ jednotlivých stavebně konstrukčních částí stavby, v našem názorném případě, šikmé střechy.

 

Výše uvedené bychom tedy mohli shrnout následovně: hodnoty, které jsou dnes minimálním požadavkem stanou se nevyhovujícími, a hodnoty, které jsou dnes pouze doporučené, budou požadovanými...

Co doporučujeme?

Z uvedeného grafu vyplývá, že máme-li v úmyslu zateplit střešní plášť minerální vatou tak, aby splňoval alespoň ty nejnižší hodnoty prostupu tepla střechou, které budou v blízké budoucnosti požadovány, tedy U=0,16 W/m2.K, budeme muset aplikovat minerální vatu v tl. min. 380 mm. Za předpokladu, že se nám podaří umístit celých 200 mm mezi krovy (větší tl. krovů se nepředpokládá), stále musíme ještě 180 mm izolantu aplikovat pod krokve. Další zvětšení celkové tloušťky střešní konstrukce pak ještě ovlivní podhledové konstrukce (rošt + sádrokarton nebo palubky).

Naopak, pokud za účelem splnění podmínky koeficientu prostupu tepla U=0,16 W/m2.K zvolíme způsob zateplení pomocí PIR panelů, postačí nám tloušťka izolantu 160 mm. A pokud tyto panely budeme aplikovat na krokve, nemusíme se v žádném případě omezovat snižováním světlých výšek podkrovních prostor. Tento progresivní způsob zateplení střechy, který má mnohaletou tradici zejména v oblasti Alp, a je tak důkladně prověřen náročnými klimatickými podmínkami, přináší ještě další výhody, jako např. možnost přiznání podhledových a nosných střešních konstrukcí (palubky, krovy) a vytvoření exclusivního interiéru. Kromě estetických a praktických vlastností se tento způsob zateplení vyznačuje také následujícími technickými výhodami:

  • tuhá polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami
  • maximální izolační schopnost izolantu
  • vodoodpudivost materiálu
  • vysoká zatížitelnost a stabilita izolantu díky velmi vysoké pevnosti v tlaku.
  • velký formát panelů umožňuje rychlou a bezpečnou aplikaci
  • systém pero-drážka zaručuje maximální eliminaci tepelných mostů ve stycích panelů
  • oboustranně aplikovaná hliníková fólie má pozitivní vliv proti elektromagnetickému smogu
  • díky souvislé tepelně izolační vrstvě, umístěné na podkladní konstrukci je vyloučen vliv systematických tepelných mostů a tím související tepelné ztráty
  • při správné skladbě a aplikaci nedochází ke kondenzaci a hromadění vlhkosti ve skladbě
  • nosná konstrukce je umístěna v interiéru a stálých teplotně vlhkostních podmínkách = delší životnost krovu


POUKUD TEDY PLÁNUJETE ZATEPLIT STŘECHU, IZOLUJTE PIR PANELY

NADKROKEVNĚ

NEBO

PODKROKEVNĚ