ZATEPLENÍ STŘECH » Nadkrokevní zateplení
Nadkrokevní zateplení

 

Střecha, to není jen ochrana proti dešti…

Šikmá střecha primárně slouží k ochraně stavby, zachycení srážek a jejich odvedení mimo dům. Ovšem, v případě střechy nad obytným podkrovním prostorem, se již jedná o důmyslnou konstrukci, která musí zajistit nejen ochranu interiéru Vašeho obydlí před nepříznivými klimatickými podmínkami, ale musí pro bydlení také zajistit dostatečný tepelný komfort. Aby takto konstruovaná střecha splnila ty nejnáročnější parametry z hlediska hydroizolačního, odvětrání, z hlediska tepelně izolačního, a to bez rizika kondenzace vlhkosti uvnitř konstrukce, je nutné provedení zateplené střechy věnovat maximální pozornost!

 

Slabá místa = zateplení bez efektu…

V případě klasického, mezikrokevního způsobu zateplení pomocí minerální vaty se často stává, že je tepelná izolace aplikována pouze v tloušťce odpovídající tloušťce krokví, čímž vznikají, díky vyšší tepelné vodivosti dřeva, tzv. tepelné mosty v místech krovů. Ty způsobují výrazný únik tepla přes střešní konstrukci. Navíc, tento způsob izolace ve většině případů již nevyhoví tepelně technickým předpisům a je nutné tloušťku izolace zvýšit. Minerální izolace je náchylná na absorbování vlhkosti. V případě špatně provedené parozábrany dochází k vniknutí vlhkosti do izolace, její následné degradaci a výraznému snížení funkčnosti.

 

Neokrádejte se o prostor…

Za účelem dosažení požadovaných tepelně technických parametrů je v naprosté většině případů nutné zesílit mezikrokevní zateplení o tzv. předsazenou izolaci, tzn. izolaci dodatečně aplikovanou pod krovy, směrem do interiéru. Tímto sice můžeme dosáhnout cílených parametrů a tepelné mosty eliminovat, ovšem na úkor, často velmi výrazného, zmenšení podkrovních prostor.

 

NADKROKEVNĚ = EFEKTIVNĚ…

Vysoce efektivním a ekonomickým řešením zateplení šikmých střech je, právě proto, nadrokevní tepelně izolační systém. Tento princip má mnoholetou tradici zejména v oblasti Alp a je tak důkladně prověřen náročnými klimatickými podmínkami. Spočívá v instalaci tepelné izolace z horní (exteriérové) strany krovu. Právě nadkrokevní způsob zateplení umožní zaizolovat střechu bez rizika a vlivu tepelných mostů a docílit tak rovnoměrného tepelně izolačního efektu v celé ploše střechy. Přidanou hodnotou pak může být moderní zpracování přiznaných nosných konstrukcí nebo využití mezikrokevního prostoru např. pro technické rozvody.

 

PIR – bez rizika v budoucnu…

Jako izolantu pro nadkrokevní způsob zateplení lze použít různé systémy výrobců minerálních tepelných izolací, ovšem vzhledem k nutnosti použití tloušťky izolantu tak, aby střecha splnila tepelně izolační předpisy, jsou pro tento způsob zateplení nejvhodnější tepelně izolační anely na bázi PIR (polyisokyanurátové) pěny. Tato hmota má podobné, avšak lepší vlastnosti jako PUR (polyuretanová) pěna. Má rovněž nízkou objemovou hmotnost, ovšem na rozdíl od PUR pěny je tužší. Má uzavřenou strukturu, a tudíž nepřijímá žádnou vlhkost. Bezkonkurenční vlastností PIR izolací je dlouhodobá tvarová stálost a neměnnost vynikajících tepelných vlastností.

 

Minimální tloušťka – maximální komfort…

Aby byla měla střešní konstrukce kvalitní teplené vlastnosti, není nutné věnovat pozornost samotné tloušťce izolantu, ale především tomu, jak izolace izoluje. O této vlastnosti vypovídá součinitel tepelné vodivosti (lambda), uváděn v jednotkách W/mK. Je to hodnota, která porovná izolační schopnosti různých typů izolace bez závislosti na tloušťce izolace. Lze tedy říci, čím je toto číslo nižší, tím méně izolace vede teplo a tím více izoluje. Analogicky pak, čím více izolace izoluje, tím je možné použít menší tloušťku izolace pro dosažení stejných izolačních vlastností. PIR izolační panely jsou v současné době izolačními materiály s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti, konkrétně 0,023 W/mK.

Z toho vyplývá, že již PIR izolace o tloušťce 100 mm vyhoví současnými předpisy stanovené požadované hodnotě součinitele prostupu tepla pro šikmé střechy U=0,24 W/m2.K.

 

Pro nadkrokevní zateplení máme dobré zkušenosti s polyurethanovou nadkrokevní izolacíUniPIR Al.

Náročnějším uživatelům můžeme nabídnout německé výrobky , pro nejrůznější a kombinované aplikace a skladby, vč. panelů s vylepšenými akustickými vlastnostmi a panelů kombinovaných s OSB deskami, sádrokartonem apod.

 

Souhrnné informace k panelům Xtratherm v letáku ke stažení zde.